Czy żywność GMO jest bezpieczna?

Kwestie bezpieczeństwa żywności GMO „załatwiła” przyjęta przez FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków) Instytucja i stosowana przez EFSA (Europejska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności) zasada równoważności składnikowej. Według tych agencji produkty GMO są zasadniczo równoważne z produktami naturalnymi, a tym samym firmy biotechnologiczne są zwolnione z obowiązku wykonywania badań toksykolo­gicznych.

Warto także dodać, że ani FDA, ani EFSA nie prowadzą własnych badań nad bezpieczeń­stwem żywności GMO – one podejmują decyzje na podstawie danych dostarczonych przez firmy producenckie! Te firmy zaś realizują swoje badania na zwierzętach doświadczalnych przez okres maksymalnie trzech miesięcy, często modyfikując wyniki w taki sposób, żeby osiągnąć oczekiwany rezultat (np. usuwanie z grup doświad­czalnych zwierząt chorych lub martwych).

Badania wykonane przez niezależnych od przemysłu biotechnolo­gicznego na­ukowców wskazywały na wiele zagrożeń dla zdrowia ze strony żywności GMO. Dopiero jednak praca badawcza zespołu naukowców pod kierownictwem prof.Seralliniego dokonała przełomu w tym wzglę­dzie. Po raz pierwszy obserwowano szczury przez cały okres ich ży­cia.

Udowodniono, że żywność GMO, a także herbicyd stosowany w rolnictwie na masową skalę (Roundup), nie są bezpieczne dla zdrowia; wręcz prze­ciwnie – powodują olbrzymie guzy nowotworowe u zwierząt doświadczalnych, uszkadzają wszystkie narządy i układy or­ganizmu.