Czym jest referendum lokalne?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997 roku mówi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospo­litej Polskiej należy do Narodu i może być sprawowana poprzez wybranych przedstawicieli lub bezpośrednio. Referendum lokalne jest podstawową instytucją demokracji bezpośredniej.

Wymogi przeprowadzania referendum precyzuje ustawa o referendach lokalnych z 15.09.2000 roku. Mówi ona, że referendum gminne może być przeprowadzone na wniosek 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy i jest ważne, gdy weźmie w nim udział 30% uprawnionych do głosowania.

Dotychczasowe inicjatywy referendalne w Polsce w większości dotyczyły odwołań organów samorządu teryto­rialnego. Niewiele z nich zakończyło się sukcesem, bowiem rzadko osiągana jest wymagana prawem frekwen­cja.

Próba odwołania władzy zawsze budzi kontrowersje, dzieli społeczeństwo na zwolenników i przeciwników rządzących, a ze względu na wymaganą frekwencję decydujący głos mają ci, którzy są bierni i pozostają w do­mach.

Obniżenie progu frekwencyjnego było już przedmiotem dyskusji w Sejmie, ale niestety na razie nie ma woli politycznej do realizacji tego pomysłu i to niezależnie od tego, która opcja polityczna aktualnie jest przy wła­dzy. Zastanawiające jest takie ograniczenie możliwości sprawowania władzy bezpośrednio przez Naród, szcze­gólnie, że wybory władz różnego szczebla są ważne zawsze niezależnie od frekwencji.

Obniżenie progu frekwencyjnego przy referendach zdaje się być podstawowym warunkiem, który pozwoli na rzeczywisty udział społeczeństwa w sprawowaniu władzy i realnie umożliwi obywatelom na kształtowanie swojego otoczenia.